OBCHODNÉ PODMIENKY

Kontaktné údaje predávajúceho:

KOVAPLET s.r.o.

Poľná 616/6, 90089 Častá

IČO: 35969822

DIČ: 2022105228

IČ DPH: SK2022105228 Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí s Obchodnými podmienkami predávajúceho a objedná si tovar alebo služby predávajúceho prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov v súlade s týmito Obchodnými podmienkami. Kupujúcim je aj spotrebiteľ. 

Zákonom sa rozumie zákon 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Orgán dozoru v zmysle Zákona je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172-3, fax č.: 02/ 58272 170

E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet na web stránke www.kovaplet.sk s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

 Objednávka

 Kupujúci si objednáva tovar a služby uložením do košíka v e-shope predávajúceho  a odoslaním formulárovej objednávky predávajúcemu. Pre korektné vybavenie objednávky je kupujúci povinný vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si spôsob dopravy a platby za objednaný tovar z možností navrhnutých predávajúcim.

Súčasťou objednávky je oboznámenie kupujúceho so skutočnosťou, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť kúpnu cenu tovaru alebo služby.

Kupujúci zaslaním objednávky a zaškrtnutím políčka súhlasu s  Obchodnými a reklamačnými podmienkami predávajúceho súhlasí so znením Obchodných podmienok, vrátane reklamačných podmienok predávajúceho, ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda je svojou objednávkou viazaný, o. i. k zaplateniu kúpnej ceny za objednaný tovar alebo službu.

Po odoslaní objednávky predávajúcemu je automaticky vygenerovaný e-mail s predmetom „Potvrdenie prijatia objednávky“, ktorý je potvrdením prijatia objednávky e-shopom, kde sú zhrnuté informácie potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Tento e-mail má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky predávajúcim a jeho súčasťou sú platné a účinné Obchodné a reklamačné podmienky predávajúceho.

Na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú uviedol v odoslanej objednávke predávajúcemu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa jeho objednávky.

 

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Predávajúci po obdržaní e-mailovej objednávky kupujúceho overí dostupnosť objednaného tovaru alebo služby, platné ceny a termín dodania tovaru.

K cene tovaru alebo služby budú prirátané aj náklady za doručenie tovaru podľa cenníka dopravy.

Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar:

a) bankovým prevodom na účet predávajúceho na základe vystavenej predfaktúry

b) v hotovosti pri prevzatí tovaru (dobierkou)

Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar, ktorý je skladom od 2 do 20 dní /podľa zóny dopravy/ od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim. Napriek takto stanovenej dodacej lehote sa predávajúci snaží expedovať tovar podľa svojich kapacitných možností v čo najkratšom čase, v priebehu niekoľkých pracovných dní. O presnom dni expedície tovaru predávajúci kupujúceho informuje e-mailom alebo telefonicky.

V prípade, ak tovar nebude skladom alebo bude vypredaný, dodacia lehota bude s kupujúcim individuálne dohodnutá e-mailom alebo telefonicky. 

V prípade, ak predávajúci alebo kuriér dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru, prípade dodací list. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

Kupujúci je tiež povinný dôkladne skontrolovať tovar, vrátane obalu pri jeho prevzatí od predávajúceho alebo od kuriéra (ďalej v tomto bode ako „dopravca“). V prípade, ak kupujúci pri preberaní tovaru zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je kupujúci povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru tovar vymeniť

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky.

Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu:

a)     kuriérom GEIS PARCEL

b)    vlastnou dopravou predávajúceho

c)     osobný odber v predajni KOVAPLET s.r.o. Poľná 616/6, 90089 Častá

Poplatky za prepravu

Cena dopravy podľa cenníka dopravy.

Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom úplného zaplatenia ceny za dodávku.

 

Vymeniť alebo vrátiť zakúpený tovar je možné výhradne v deň jeho zakúpenia !

 

Storno objednávky

Stornovať objednaný tovar alebo má kupujúci právo do 24 hodín

Záruky

Pokiaľ nie je uvedené inak, záruka na všetok sortiment je 24 mesiacov.

 

Tieto Obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť od 19.04.2018